زمان آینده در انگلیسی

زمان آینده در انگلیسی

زمان آینده در انگلیسی همانطور که در زمان ها در انگلیسی به آن اشاره کردیم از چهار قسمت آینده ساده ، آینده استمراری ، آینده کامل و آینده کامل استمراری تشکیل می شود . آلپیدا در این مقاله شما را به طور کامل با آنها آشنا می کند .

زمان آینده ساده Simple Future :

این زمان برای کارهایی می باشد که قرار است در آینده انجام شوند .

شکل افعال در جملات مختلف در این زمان به صورت فرمول های زیر می باشد :

 • جمله های خبری

فعل ساده + will + فاعل

I/ You/ He/ She/ We/ They will see Jane when she comes back from India.

 • جمله های منفی

فعل ساده + will not  + فاعل

I/ You/ He/ She/ We/ They won’t see Jane when she comes back from India.

 • جمله های سوالی

? + فعل ساده + فاعل + Will

Will I/ you/ he/ she/ we/ they see Jane when she comes back from India?

:مثال ها

They will hold the meeting at 7 tomorrow.

There is a mailbox over there. I will mail these letters.

If I am late again, dad will be very angry.

I’m going to build a super car!

I think Manchester United will win the game.

Oh, wait a minute. I will go and shut the door.

:کاربرد های زبان آینده ساده

 1. برای بیان کاری که در آینده انجام می شود و قبل از کار دیگری تمام می شود استفاده می شود و همچنین کار هایی که تا زمان معینی در آینده ادامه خواهند داشت و کار هایی که در آینئده همزمان با هم انجام می شوند .
 2. همچنین برای تصمیمات آنی که به ذهنمان می آید و میخواهیم در آینده انجامشان بدهیم و تصمیم گیری در مورد انجام کاری در لحظه ی صحبت کردن استفاده می شود .
 3. قید هایی که در جمله نشان دهنده این زمان هستند :In one year،Next week،Tomorrow

زمان آینده استمراری  Future Continuous :

این زمان در زبان انگلیسی برای بیان کارهایی می باشد که در آینده به صورت تاکید بر انجام کاری به صورت ادامه دار استفاده می شود .

شکل افعال در جملات مختلف در این زمان به صورت فرمول های زیر می باشد :

 • جمله های خبری

ingفعل به همراه  +will/shall+ be + فاعل

I/ You/ He/ She/ We/ They will be having fun at the party.

 • جمله های منفی

ing فعل به همراه+ shall / will not + be + فاعل

I/ You/ He/ She/ We/ They won’t be having fun at the party.

 • جمله های سوالی

? +  ing فعل به همراه+ be + فاعل + Shall / Will

Will I/ you/ he/ she/ we/ they be having fun at the party?

 : مثال ها

At 10 o’clock tomorrow, she will be working in the office.

In an hour she will be sitting at her table with her friends. They will be talking. They will be playing bingo.

.This time tomorrow we will be flying to Los Angeles

Where will we be flying?

You won’t be playing football.

Don’t call me between 7 and 8. I will be having dinner then.

Will you be using the car tomorrow?

:کاربرد های زمان آینده استمراری

 1. این زمان برای کارهایی که در آینده و به صورت همزمان با هم انجام خواهند شد و کارهایی که به صورت ادامه دار و پروسه ای در آینده انجام خواهد شد استفاده می شود .
 2. ار این زمان هنگامی استفاده می شود که می خواهیم کاری را بیان کنیم که  از وقوع آن اطمینان داریم و وقوع آن عمل را منطقی می‌دانیم .
 3. همچنین کار هایی که  در زمان یا دوره معینی از آینده در حال انجام باشد.
 4. قیدهایی که در جملات نشان دهنده این زمان می باشندIn one year،Next week،Tomorrow

 زمان آینده کامل Future Perfect : 

این زمان در زبان انگلیسی برای بیان کارهایی می باشد که در آینده که زودتر از کار دیگر به پایان خواهد رسید استفاده می‌شود.

شکل افعال در جملات مختلف در این زمان به صورت فرمول های زیر می باشد :

 • جمله های خبری

اسم مفعول (قسمت سوم فعل) + shall / will+ have + فاعل

I/ You/ He/ She/ We/ They will have met Dora’s husband by this time tomorrow.

 • جمله های منفی

اسم مفعول (قسمت سوم فعل) + shall / will not + have + فاعل

I/ You/ He/ She/ We/ They won’t have met Dora’s husband by this time tomorrow.

 • جمله های سوالی

? + اسم مفعول (قسمت سوم فعل) + have + فاعل + Shall / Will

Will you have met Dora’s husband by this time tomorrow?

: مثال ها

You will have seen from my post card that I was in Parris last week.

won’t have done this work by the end of next week. 

.They‘ll have arrived by the time we return

.The smith will have bought a new house by February

The workers will have finished the bridge by the end of 2030.

:کاربردهای زمان آینده کامل

 1. این زمان برای بیان کار هایی که در آینده تکمیل شده و تمام خواهند شد و کار هایی که  که قبل از کار دیگری در آینده تمام و کامل خواهند شد .
 2. همچنین برای بیان گمان یا پیش بینی درباره اتفاقی که افتاده یا در آینده‌ای نزدیک خواهد افتاد استفاده می شود .
 3. قیدهایی که در جملات نشان دهنده این زمان می باشند By Friday ،In a week

 : Future Perfect Continuous زمان آینده کامل استمراری

 این زمان در زبان انگلیسی برای بیان کارهایی می باشد که تاکید بر انجام و اتمام انها زود تر از انجام کار دیگری در اینده استفاده می شود

این زمان معادلی در زبان فارسی ندارد .
شکل افعال در جملات مختلف در این زمان به صورت فرمول های زیر می باشد :
 • جملات خبری

ingفعل به همراه + shall / will + have been+ فاعل

I/ You/ He/ She/ We/ They will have been working with John for ten years next week

 • جملات منفی

ingفعل به همراه + shall / will not + have been  + فاعل

I/ You/ He/ She/ We/ They won’t have been working with John for ten years next week.

 • جملات سوالی

? + ingفعل به همراه  + have been + فاعل + Shall / Will

How long will I/ you/ he/ she/ we/ they have been working with John next week?

:مثال ها

will have been cleaning my room for 5 hours when you return.

I will have been finishing this book by the end of this week.

By next April, I will have been training at this gym for 10 years.

We won’t have been staying here for a week tomorrow.

How long will we have been staying here?

won’t have been playing the guitar for ten years by next year.

Nancy will have been teaching English for 15 years by the end of this year.

:کاربرد های زبان آینده کامل استمراری

 1. برای بیان کاری که تا زمان مشخصی در اینده ادامه خواهد یافت همچنین کامل کردن کاری که تا آینده ادامه خواهد داشت ولی پیش از کار دیگری تمام خواهد شد .
 2. قید هایی که در جمله نشان دهنده این زمان هستند For …،The last couple of hours،All day long

مطالب مرتبط

زمان گدشته در انگلیسی 

زمان حال در انگلیسی 

زمان ها در انگلیسی

گرامر را قورت بده

دیدگاه ها بسته شده اند.