زمان آینده در گدشته در زبان انگلیسی

زمان آینده در گذشته در زبان انگلیسی

زمان آینده در گذشته در زبان انگلیسی جز زمان های فرعی به شمار می آید و به عنوان یک زمان غیراصلی شناخته می‌شود و به خودی‌خود ساختار تعریف شده‌ای ندارد که از 4 بخش آینده ساده در گذشته ، آینده استمراری در گذشته ، آینده کامل در گذشته و آینده کامل استمراری در گذشته تشکیل می شود .

آلپیدا در این مقاله شما را به طور کامل با آنها آشنا می کند .

 

زمان آینده ساده در گذشته Future Simple in the Past :

این زمان در انگلسی برای کارهایی است که در گدشته فکر می کردیم در آینده انجام خواهند شد ولی اتفاق افتادن یا نیفتادن آن اهمیتی ندارد.

شکل افعال در جملات مختلف در این زمان به صورت فرمول های زیر می باشد :

 • جمله های خبری

فعل ساده + would / should + فاعل

 • جمله های منفی

فعل ساده + would / should not  + فاعل

 • جمله های سوالی

? + فعل ساده + فاعل + Would / Should

مثال ها :

In 1969, I arrived in the city where I should spend 10 happy years.

My Father told me that he would buy a car for me.

If Shadi knew you live here, she would come to see you.

 :کاربرد های زمان آینده ساده در گذشته

 1. در این زمان فردی در گذشته میخواسته کاری در آینده را انجام دهد که ممکن است انجام داده باشد یا خیر این مهم نیست در واقع برای کار هایی که مربوط به گذشته می باشند ولی فعل آن مربوط به آینده می شود و اکنون درباره انها صحبت میشود و زمان آن سپری شده است.
 2. همینطور در جمله های شرطی که قسمت شرط گذشته ساده باشد، جواب جمله شرط به صورت آینده در گذشته است.

زمان آینده در گذشته استمراری Future Continuous in the Past :

این زمان در انگلسی برای کارهایی است که برای انجام انها در اینده برنامه ریزی کردیم و حال درباره انها صحبت میکنیم همچنین برای بیان عملی ادامه‌دار و پروسه‌ای که در زمان گذشته قصد انجام شدنش را داشتیم و الان می‌خواهیم راجع به آن صحبت کنیم از این زمان استفاده میکنیم .

شکل افعال در جملات مختلف در این زمان به صورت فرمول های زیر می باشد :

 • جمله های خبری

ingفعل به همراه  +  would / should+  be+ فاعل

 • جمله های منفی

ingفعل به همراه +  would / should not+  be + فاعل

 • جمله های سوالی

? +  ingفعل به همراه + be + فاعل + Would / Should

مثال ها :

He said that he would be travelling all over the world then.

If I were you, I should be studying at a university.

If you flew by plane, you would be taking a risk.

زمان آینده در گذشته کامل Future Perfect in the Past :

این زمان در انگلیسی برای کارهایی استفاده میشوند که در آن کار، تعهد و قول یا امور داوطلبانه‌ای را بیان می‌کنیم که قرار است در آینده ،آینده ای که گذشته و یا همین امروز است و یا اینکه هنوز نیامده است انجام ‌دهیم .

شکل افعال در جملات مختلف در این زمان به صورت فرمول های زیر می باشد :

 • جمله های خبری

اسم مفعول (قسمت سوم فعل) +  would+  have+ فاعل

 • جمله های منفی

اسم مفعول (قسمت سوم فعل) + would not +  have + فاعل

 • جمله های سوالی

? + اسم مفعول (قسمت سوم فعل) + have + فاعل + Would

مثال ها:

She felt that she would have prepared the report by 9 the following night.

He Told me that he would have built a house by the end of paying his debts.

If we had studied well, we would have passed the test.

زمان آینده در گذشته کامل استمراری Future Perfect Continuous in the Past :

این زمان در انگلیسی برای کارهایی استفاده میشوند که ادامه دار بوده و در گذشته قصد انجام ان را داشتیم و همچنین استمرار بر انجام ان کار دارد و الان درباره آن صحبت می کنیم .

شکل افعال در جملات مختلف در این زمان به صورت فرمول های زیر می باشد :

 • جمله ها خبری

ing فعل به همراه+ would have been + فاعل

 • جمله ها منفی

ingفعل به همراه + would not have been + فاعل

 • جمله ها سوالی

? +  ing فعل به همراه+ have been + فاعل +Would

مثال ها :

He said that he would have been finishing his thesis by the end of this year.

What would you have been buying yesterday if you had had enough money?

مطالب مرتبط

زمان گدشته در انگلیسی 

زمان حال در انگلیسی 

زمان آینده در انگلیسی

زمان ها در انگلیسی

گرامر را قورت بده

دیدگاه ها بسته شده اند.