زمان حال در انگلیسی

زمان حال در انگلیسی

زمان حال در انگلیسی همانطور که در زمان ها در انگلیسی به آن اشاره کردیم از 4 قسمت زمان حال ساده ، زمان حال استمراری ، زمان حال کامل و زمان حال کامل استمراری تشکیل می شوند که آلپیدا در این مقاله شما را به طور کامل با این زمان آشنا می کند .

زمان حال ساده (Present Simple):

این زمان یکی از پرکاربرد ترین زمان ها در زبان انگلیسی می باشد که کاری را نشان میدهد که در زمان حال به صورت تکراری و چند بار انجام می شود .

فعل در این زمان به صورت ریشه فعل و شکل اصلی فعل می آید و در حالت سوم شخص مفرد، شکل ساده افعال s یا es به خود می‌گیرد.

شکل افعال در جملات مختلف در این زمان به صورت فرمول های زیر می باشد :

 • جمله های خبری

شکل اصلی فعل + فاعل

.I/ You/ We/ They work in a bank
He/ She works in a bank

 • جمله های منفی

شکل اصلی فعل + don’t / doesn’t  + فاعل

.I/ You/ We/ They don’t (do not) work
.He/ She/ It doesn’t (does not) work

 • جمله های سوالی

? + فعل ساده + فاعل + Do / Does

مثال ها :

. My friend lives in shiraz

.I listen to the radio every morning

?Do you play the piano

?Where do they work

. I don’t work at the weekend

.He lives in London

نکات مهم حال ساده :

 1. برای نشان دادن کاری به صورت عادت به کار میرود .
 2. قید های تکرار که در جمله با دیدن آنها در جمله پی میبریم که زمان حال ساده می باشد :                            Never – scarcely- rarely- occasionally- sometimes-often- usually – always
 3. از این زمان در جمله برای بیان اتفاقات حقیقی ، نقل قول ها ، نظرات افراد ، برای گفتن حقایق علمی ثابت و قوانین طبیعت ، بیان کار هایی که در آینده نزدیک قطعا رخ می دهند استفاده می شود .

زمان حال استمراری (Present Continuous):

این زمان در زبان انگلیسی برای بیان کارهایی می باشد که زمان حال در حال وقوع هستند یا به طور موقت در حال رخ دادن‌اند استفاده می‌شود و همچنین برای نشان دادن آینده نزدیک و برنامه ریزی شده به کار می‌رود.

این زمان به کار هایی که به طور مداوم در حال تغییر باشند نیز اشاره دارد .

شکل افعال در جملات مختلف در این زمان به صورت فرمول های زیر می باشد :

 • جمله های خبری

ingفعل به همراه  + am / is / are + فاعل

.You are cooking

 • جمله های منفی

ingفعل به همراه + am / is / are not  + فاعل

.You aren’t (are not) cooking

 • جمله های سوالی

? + فعل به همراه ing + فاعل + Am / Is / Are

?What are you cooking

مثال ها :

.I’m quite busy these days. I am translating a novel

A: What are your doing tomorrow?

B: I am visiting my parents.

I’m visiting my doctor next week.

I’m just leaving work. I’ll be home in an hour.

President Rouhani Returns From His Trip to China.

He‘s not studying French.

 :نکات مهم حال استمراری

 1. این زمان در زبان انگلیسی برای بیان کارهایی می باشد که هنگام صحبت کردن ما در حال انجام می باشند همچنین صحبت کردن از کار هایی که قبل و بعد از زمان خاصی انجام میشوند
 2. صحبت کردن از کار هایی که در اینده نزدیک انجام می شوند و برنامه ریزی شده اند .
 3. برای کارهایی که موقتی هستند و یا چیزهایی که تغییر می‌کند، رشد می‌کند یا بهتر می‌شود .
 4. اگر این قید ها را در جمله ببینیم زمان ما حال استمراری است :

Just now،At the moment،Just،Right now

زمان حال کامل (Present Perfect) :

این زمان در زبان انگلیسی برای بیان کارهایی می باشد که در گدشته انجام شده اند و ثاثیرشان تا زمان حال باقی مانده و ادامه پیدا کرده است و یا  اثر آنها به صورت فیزیکی یا ذهنی موجود است .

معادل آن در فارسی ماضی نقلی می باشد .

شکل افعال در جملات مختلف در این زمان به صورت فرمول های زیر می باشد :

 • جمله های خبری

اسم مفعول (قسمت سوم فعل) +  have / has+ فاعل

 • جمله های منفی

اسم مفعول (قسمت سوم فعل) + have / has not  + فاعل

 • جمله های سوالی

? + اسم مفعول (قسمت سوم فعل) + فاعل + Have / Has

مثال ها :

.They’ve been married for nearly fifty years

.I have seen that movie

.I have studied for IELTS with Dr Zaban since last month

.He has just begun the work

.We have studied English since 1970

This is the best meal I have ever eaten.

:نکات مهم حال کامل

 1. برای نشان دادن کاری که در گدشته ای نامعلوم انجام شده است و همچنین کار که در گدشته بار ها تکرار شده است.

اگر این قید ها  just، only just ، recently، Already،Ever،Just،Never،Not yet،So far،Till now،Up to now در جملات دیدید معمولا  زمان ما حال کامل می باشد . بعضی وقت ها در جمله از قیدهای زمانی استفاده می‌کنیم که در مفهوم خود زمان آینده می باشند، مثلا ever و so far، until now، up to now و yet. قید ever در جملات پرسشی و yet در جملات پرسشی و منفی استفاده می‌شود.

زمان حال کامل استمراری (Present Perfect Continuous) :

این زمان در زبان انگلیسی برای بیان کارهایی می باشد که در گذشته انجام شده و اثر ان تا الان باقی مانده است و تفاوت آن با حال کامل در این است که در حال کامل استمراری تاکید بر فرایند و ادامه‌دار بودن عمل است .

شکل افعال در جملات مختلف در این زمان به صورت فرمول های زیر می باشد :

 • جمله های خبری
 ingفعل به همراه + been + have / has + فاعل
 • جمله های منفی

ingفعل به همراه  + been + have / has not  + فاعل

 • جمله های سوالی

? + ing  فعل به همراه+ been + فاعل + Have / Has

مثال ها :

Mom has been cleaning the kitchen since this morning.

He has been working in this garage for ten years.

Every morning they meet in the same café. The have been going there for years.

: مطالب مرتبط

گرامر را قورت بده

زمان ها در انگلیسی

زبان گذشته در انگلیسی

دیدگاه ها بسته شده اند.