زمان ها در انگلیسی

زمان ها در انگلیسی

در هر جمله ای که ما در گفتار یا نوشتار خود استفاده میکنیم زمان وقوع فعل آن جمله مشخص می باشد که در زبان انگلیسی یادگیری زمان افعال بسیار مهم می باشد .

زمان ها در انگلیسی از 12 زمان اصلی و 4 زمان فرعی که برگرفته از زمان اصلی می باشند تشکیل شده است.

زمان های اصلی شامل :

 1. زمان حال ساده: (Present Simple) : این زمان یکی از پر کاربرد ترین زمان ها می باشد که به عملی اشاره دارد که به طور پیوسته و به بیان فعالیتهای  تکراری و عادی روزمره اشاره دارد. در واقع زمان حال ساده برای نشان دادن عملی که در زمان حال انجام می باشد اشاره دارد .
 2. زمان حال استمراری: (Present Continuous): برای بیان عملی که در حال رخ دادن است استفاده می شود و همچنین کارهایی که در آینده نزدیک انجام می شوند .
 3. زمان حال کامل: (Present Perfect) : برای عملی استفاده میشود که در گدشته انجام شده و اثر انجام ان تا زمان حال نیز ادامه داشته است .
 4. زمان حال کامل استمراری: (Present Perfect Continuous) : از این زمان برای بیان عملی استفاده می شود که در گذشته شروع شده است و تا زمان حال ادامه داشت است .
 5. زمان گذشته ساده: (Past Simple) : این زمان برای عمل هایی استفاده می شود که در گذشته اتفاق افتاده اند .
 6. گذشته استمراری: (Past Continuous) : این زمان عملی را در گذشته نشان می دهد که تا زمان مشخصی در همان گذشته ادامه داشته است .
 7. گذشته کامل: (Past Perfect) : این زمان برای عملی در گذشته می باشد که پیش از عمل دیگری انجام شده است و همچنین فلش بک به گذشته محسوب می شود .
 8. گذشته کامل استمراری: (Past Perfect Continuous) : این زمان در واقع همان گذشته کامل مبیاشد با این تفاوت که مانند گذشته استمراری قبل از عمل دیگری می باشد .
 9. آینده ساده: (Future Simple) :این زمان ، کاری را که در قرار است آینده انجام شود را نشان می دهد .
 10. آینده استمراری: (Future Continuous) : این زمان در واقع کازی زا نشان می دهد که که قرار است در زمان خاصی در آینده انجام شود .
 11. آینده کامل: (Future Perfect) : این زمان اشاره به کاری دارد که در آینده انجام میشوذ ولی زودتر از کار دیگری به پایان می رسد .
 12. آینده کامل استمراری: (Future Perfect Continuous) : این زمان در زبان فارسی معادلی ندارد و نشان دهنده کاری ست که در آینده باید تا زمان خاصی انجام شود .

زمان های فرعی در زبان انگلیسی که برگرفته از زمان ها اصلی می باشند و ساختار تعریف شده و منحصر به فردی از خود ندارند شامل :

 1. آینده ساده در گذشته: (Future Simple in the Past) : نشان دهنده کاری ست که در گذشته فکر میکردیم که در اینده انجام خواهد شد .
 2. آینده استمراری در گذشته : (Future Continuous in the Past) : این زمان کاری را نشان میدهد که درگذشته برای انجام ان برنامه ریخته ایم و در زمان حال درباره آن صحبت می کنیم .
 3. آینده کامل در گذشته: (Future Perfect in the Past) : این زمان برای انجام کاری است که در گدشته قصد انجام آن را داشته ایم و حال یا در آینده نردیک آن را تکمیل می کنیم .
 4. آینده کامل استمراری در گذشته: (Future Perfect Continuous in the Past) : این زمان که کامل ترین زمان در زبان انگلیسی می باشد و همانند آینده در گذشته کامل است با این تفاوت که استمرار عمل مورد تاکید قرار می گیرد.

در این مقاله آلپیدا شما را با مفاهیم کلی درباره ی زمان ها در انگلیسی آشنا کرد که برای یادگیری کامل این زمان ها کافی ست رویشان کلیک کنید .

مطالب مرتبط :

زمان حال در انگلیسی

زمان گدشته در انگلیسی

گرامر را قورت بده 

دیدگاه ها بسته شده اند.