زمان گذشته در انگلیسی

زمان گذشته در انگلیسی

زمان گذشته در انگلیسی همانطور که در زمان ها در انگلیسی به آن اشاره کردیم از 4 قسمت زمان گذشته ساده ، گذشته استمراری ، گذشته کامل ، گدشته کامل استمراری تشکیل شده است  آلپیدا در این مقاله شما را به طور کامل با آنها آشنا می کند .

زمان گذشته ساده (Past Simple) :

این زمان برای کارهایی که در گذشته انجام شده و تمام شده اند استفاده می شود .

شکل افعال در جملات مختلف در این زمان به صورت فرمول های زیر می باشد :

 • جمله های خبری

زمان گذشته فعل + فاعل

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They lived in London ten years ago.

 • جمله های منفی

فعل ساده + did not  + فاعل

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They didn’t like the film.

 • جمله های سوالی

? + فعل ساده + فاعل + Did

Where did I/ you/ he/ she/ it/ we/ they meet Richard?

: مثال ها

We watched the football game last night.

Did she play tennis when she was younger?

Where did you go for your holidays?

I wish he called me now.

didn’t have lunch with Mrs Robinson yesterday.

Mother didn’t go to work on Tuesday.

They got home very late last night.

:نکات مهم زمان گذشته ساده

 1. این زمان برای کارهایی که در گذشته به صورت عادت و مکررا انجام شده اند و تمام شده اند استفاده می شود .
 2. برای نشان دادن کارهایی که در گذشته به صورت موقت در جریان بوده اند استفاده می شود.
 3. برای جملات شرطی نوع دوم استفاده میشود.
 4. افعال در این زمان به با قاعده و بی قاعده تقسیم می شوند که افعال با قاعده برای تبدیلشان به گذشته به اخر انها ed اضافه می شود و افعال بی قاعده که تعدادی از افعال در زبان انگلیسی هستند و باید انها را حفظ کنید.
 5. قید های تکرار این زمان که نشان دهنده عملی که مکررا در گدشته اتفاق افتاده می باشد :sometimes, often, always و never همچنین قید های Yesterday،۵ minutes ago،In 1985،The other day،Last Monday

زمان گذشته استمراری (Past progressive):

این زمان در زبان انگلیسی برای بیان کارهایی می باشد که در زمان گذشته انجام شده اند و تا مدتی هم ادامه داشته اند ولی حدود زمانی انها به طور دقیق مشخص نمی باشد .

در زبان فارسی معادل ان ماضی استمراری می باشد .

شکل افعال در جملات مختلف در این زمان به صورت فرمول های زیر می باشد :

 • جمله های خبری

ingفعل به همراه  + was / were + فاعل

I/He/She was having a shower when you called.
We/ You/ They were watching TV when Bob arrived.

 • جمله های منفی

ingفعل به همراه + was / were not  + فاعل

I/ He/ She wasn’t having a shower when you called.
We/ You/ They weren’ watching TV when Bob arrived.

 

 • جمله های سوالی

? + فعل به همراه ing + فاعل + Was / Were

?What were you doing when Bob arrived
?What was she doing when you called

مثال ها :

.The children were doing their homework when I got home

They were swimming at 7 o’clock yesterday.

I was washing the dishes when I cut my finger.

.was working in the garden when my sister arrived

 Was I working in the garden when my sister arrived?

It was eight o’clock. I was writing a letter.

My brother was reading book while my sister was cooking pizza.

We weren’t watching a film at ten last night.

What were you doing at 9:30 yesterday morning?

While Laura was sitting in the garden, it began to rain.

: کاربرد های گذشته استمراری

 1. برای کارهایی که در گذشته به طور همزمان با هم انجام شده و کاری که در گذشته ادامه داشته و کار دیگری با آن تلاقی کرده است .
 2. برای کارهایی که ما انها را موقتی می دانستیم و مدتی هم ادامه داشته است .
 3. برای صحبت کردن درباره چیزی که قبل و بعد از زمان خاصی در حال انجام شدن بوده و همچنین صحبت کردن درباره اعمالی که بارها و بارها تکرار می‌شدند ولی دیگر تکرار نمی‌شوند.
 4. قید های تکرار که در جملات با زمان گذشته استمراری دیده می شوند : While، As long as

زمان گذشته کامل Past Perfect :

به این افعال گدشته در گذشته هم میگویند چرا که کاری در گدشته را نشان می دهد که قبل از کار دیگری انجام شده باشد.

معادل آن در زبان فارسی ماضی بعید می باشد  .

شکل افعال در جملات مختلف در این زمان به صورت فرمول های زیر می باشد :

 • جمله های خبری

اسم مفعول (قسمت سوم فعل) + had + فاعل

.I/ You/ He/ She/ We/ They had already met Sarah before the party

 • جمله های منفی

اسم مفعول (قسمت سوم فعل) + had not  + فاعل

I/ You/ He/ She/ We/ They hadn’t met Sarah before the party.

 • جمله های سوالی

? + اسم مفعول (قسمت سوم فعل) + فاعل + Had

Had I/ you/ he/ she/ we/ they met Sarah before the party?

:مثال ها

 1. این زمان برای کار هایی که در گدشته بارها تکرار شده اند و ممکن بود باز هم ادامه پیدا کزده باشند .
 2. برای صحبت کردن درباره تجربه هایی که تا زمان حال داریم .
 3. قید هایی که در این زمان استفاده می شوند شامل : Already،Just،Never،Not yet،ever

زمان گذشته کامل استمراری Past Perfect Continue :

این زمان در زبان انگلیسی برای بیان کارهایی می باشد در گذشته قبل از زمان گذشته دیگری شروع شده و پروسه‌اش تا آن زمان ادامه داشته است یعنی در گذشته آغاز شده و تا مدتی با تاکید بر استمرار ادامه داشته است .

شکل افعال در جملات مختلف در این زمان به صورت فرمول های زیر می باشد :

 • جمله های خبری

ingفعل به همراه + had+  been+ فاعل

I/ You/ He/ She/ We/ They had been living in German for years before  moving here.

 • جمله های منفی

ing فعل به همراه+  had not+  been + فاعل

I/ You/ He/ She/ We/ They hadn’t been living in Germany for a long time before moving here.

 

 • جمله های سوالی

? + ing فعل به همراه + been + فاعل + Had+کلمه پرسشی

How long had I/ you/ he/ she/ we/ they been living in Germany before moving here?

 : مثال ها

They had been living in Florida before 1978.

I had been studying English before you came.

.He said he had been mowing the lawn all that morning

How long had he been moving the lawn when you met him?

Everybody had just been talking about her when she suddenly appeared.

: کاربرد های زمان گذشته کامل استمراری

 1. برای بیان کاری که در گذشته انجام می شده و کار دیگری آن را قطع کرده است .
 2. قید هایی که در جملاتی با زمان گدشته کامل استمراری می آیند : The whole day،All day،since

 

مطالب مرتبط :

زمان ها در انگلیسی

زمان حال در انگلیسی

گرامر را قورت بده

 

دیدگاه ها بسته شده اند.