ضمایر در انگلیسی 2

ضمایر در انگلیسی 1

ضمایر در زبان انگلیسی کلماتی هستند که در جمله جایگزین اسم میشوند و ما از آنها وقتی استفاده میکنیم که بخواهیم درباره اشخاص یا اشیا توضیح دهیم .

ضمایر به چند دسته تقسیم می شوند :

  1. ضمایر فاعلی
  2. ضمایر مفعولی
  3. ضمایر ملکی
  4. ضمایر نسبی
  5. ضمایر انعکاسی
  6. ضمایر اشاره
  7. ضمایر نامعین
ضمایر فاعلی  subject pronouns :

این ضمایر در جمله به جای فاعل قرار می گیرند و در واقع  از تکرار آن در جمله جلوگیری می‌کنند. همانطور که می دانید فاعل در جمله شخص یا چیزی است که کاری را انجام می دهد .

ضمایر فاعلی میتوانند مذکر، مونث ، مفرد یا جمع باشند .

ضمایر فاعلی که جنسیت نداشته یا جنسیت آنها معلوم نیست یا اشیا میباشند برایشان از ضمیر فاعلی it استفاده میکنیم.

همچنین ضمیر it برای حیواناتی که جنسیتشان معلوم نیست و دما و زمان و آب و هوا نیز استفاده می شود .

برای تشخیص درست ضمایر فاعلی کافیست فاعل جمله را به درستی تشخیص دهیم .برای تشخیص فاعل یا ضمیر فاعلی کافیست بدانیم چه کسی یا چه چیزی تاثیر مستقیم بر زوی عملی که در جمله اتفاق افتاده دارد .

ضمایر فاعلی عبارتند از :

من I
تو you
او (مذکر) he
او (مونث) she
آن it
ما we
شما you
آن ها they

مثال :                                                                                                                          Momo is my friend »»»      she is my friend

. She is a student

 .I have a home

.He took the food here

ضمایر مفعولی object pronouns :

این ضمایر در جمله به جای مفعول قرار می گیرند و از تکرار آن در جمله جلوگیری می‌کنند. مفعول در جمله کسی یا چیزی ست که عملی رویش انجام شده است . توضیحات کامل درباره مفعول را در (مفعول در انگلیسی) آلپیدا بخوانید .

باید توجه کنید که ضمایر مفعولی فاعل جمله نبوده و صرفا مفعولی است که با توجه به فاعل شکلش عوض شده است .

ضمایر مفعولی از تغییر شکل ضمایر فاعلی ساخته می‌شوند البته برخی بدون تغییر می مانند. یعنی اینکه شکل فاعلی و مفعولی آنها یکسان است.

ضمایر مفعولی عبارتند از :

به من / مرا me I
به تو / تو را you you
به او / او را (مذکر) him he
به او / او را (مونث) her she
به آن / آن را it it
به ما / ما را us we
به شما / شما را you you
به آنها / آنها را them they

جایگاه ضمایر مفعولی در جمله:

1- بعد از فعل اصلی:

told her something.

2- بعد از حرف اضافه:

He lives with her mother .

 : مثال

she saw a beautiful dress , so she buy it .

I gave her a new paper.

 : Possessive Pronouns ضمایر ملکی

ضمایر ملکی کلماتی هستند که به جای اسم قرار میگیرند و مالکیت به آن را نشان می دهند. باید دقت شود که ضمایر ملکی را با صفات ملکی اشتباه نگیرید تفاوت آنها در این است که صفت، همیشه قبل از اسم می‌آید ولی ضمایر ملکی به تنهایی جانشین اسم می‌شوند و دیگر نیاز نیست بعد از آن یک اسم بیاید.

در جمله برای نشان دادن مالکیت باید به اسامی مفرد ‘s اضافه کنیم که برای جلوگیری از تکرار می توان عبارت ملکی (صفت ملکی و اسم همراهش) را با ضمایر ملکی mine، yours، his، hers، its، ours و theirs جایگزین کرد.

ضمایر ملکی عبارتند از :

Hisمال او (مذکر) Hersمال او (مونث) Yoursمال تو Mineمال من
___ Theirsمال آنها Yoursمال شما Oursمال ما

مثال :

««« That cup is my cup, not your cup

.That cup is mine, not yours

ادامه دارد ….

مطالب مرتبط :

ضمایر در انگلیسی 2

گرامر را قورت بده

دیدگاه ها بسته شده اند.