ضمایر در انگلیسی 2

ضمایر در انگلیسی 2

ابتدا مقاله ضمایر در انگلیسی 1 آلپیدا را بخوانید ….

گفتیم ضمایر در زبان انگلیسی کلماتی هستند که در جمله جایگزین اسم میشوند و ما از آنها وقتی استفاده میکنیم که بخواهیم درباره اشخاص یا اشیا توضیح دهیم .

ضمایر نسبی Relative Pronouns : 

ضمایر نسبی یا موصولی ضمایری می باشند که در جمله نشان دهنده رابطه یک اسم با موضوعی خاص می باشد .که در جمله معمولا کاربرد آنها دادن اطلاعات بیشتر یا نشان دادن رابطه یک اسم با موضوع جمله می باشد . همچنین برای وصل کردن یک جمله‌ی نسبی که به عنوان adjective clause نیز شناخته می‌شود به جمله‌ی اصلی در یک جمله استفاده می‌شود.

ضمایر در انگلیسی 2

ضمایر نسبی در جمله میتوانند در جای فاعل یا مفعول و یا نشان دادن مالکیت استفاده شوند که برای تشخیصشان باید توجه کرد که اگر بعد از ضمایر نسبی who/which/that فعل بیاید، ضمیر نسبی فاعلی است و اگر بعد از ضمایر نسبی who/which/that چیزی به جز فعل قرار گرفته باشد، ضمیر نسبی مفعولی است.

ضمایر نسبی عبارتند از :

who انسان و گاهی حیوانات خانگی کسی که (که)
which حیوانات و اشیائ چیزی که (که)
that انسان، حیوانات، اشیاء : غیر رسمی که
whose مفهوم مالکیت؛برای انسان‌ها و حیوانات، گاهی اوقات برای اشیاءها در موقعیت های رسمیکه که
whom مردم در سبک‌ های رسمی یا به صورت نوشتاری؛ اغلب با حرف‌اضافه می آید و به ندرت در مکالمات استفاده می شوند؛

 

 چند ضمیر نسبی نیز وجود دارد که نسبت بالا کمتر استفاده می‌شوند :

where

when

whoever

whosoever

whomever

whichever

wherever

whatever

whatsoever

: مثال

The man who came to my house was a salesperson.

I don’t know if I passed the test that I took yesterday.

She tried to help the student whose lunch money had been stolen.

ضمایر انعکاسی reflective pronouns :

این ضمایر معمولا به عنوان مفعول در جمله به کار می روند و در زبان فارسی معمولا به صورت شکلی صرف شده از واژه “خود” نوشته می شوند. در واقع معمولا وقتی فاعل و مفعول جمله یکسان می باشند، به عنوان مفعول جمله به کار می‌رود.

در انتهای این ضمایر self یا selves وجود دارد .

ضمایر انعکاسی عبارتند از :

 

خودم myself
خودت yourself
خودش (مذکر) himself
خودش (مونث) herself
خودش (غیر انسان) itself
خودمان ourselves
خودتان yourselves
خودشان themselves

مثال :

.I should be proud of myself

.She accidentally cut herself while she was chopping the vegetables

.Ali shot the ball himself

ضمایر اشاره Demonstrative Pronouns :

همانطور که از نامشان مشخص است برای اشاره کردن به چیزی یا گاهی اوقات به شخصی استفاده می‌شود.

این ضمایر در زبان انگلیسی شامل this (اشاره به چیز مفرد نزدیک)، that (اشاره به چیز مفرد دور)، these (اشاره به چیزهای نزدیک) و those (اشاره به چیزهای دور) هستند و جملاتی که این ضمایر را دارند همیشه سوم شخص هستند.

ما هنگامی از این ضمایر استفاده می کنیم که بخواهیم آنها را جایگزین اسامی افراد یا اشیاء ای که قبلا ذکر شده اند بکنیم.

This smells good

Do you like these?

.These are really expensive

ضمایر نامعین Indefinite Pronouns : 

ضمایر نامعین در جمله به یک یا چند شئ، اشخاص و مکان های نامشخص اشاره می کند. به آنها نامعین میگویند به این دلیل که شی دقیق، شخص خاص و یا محل دقیق آن ها را نشان نمی دهند.

درباره اشیا نامشخص از ضمایری استفاده می کنیم که آخر آنها به –thing ختم می شود.مانند :

everything, something, anything, nothing

و درباره افراد از ضمایری استفاده می کنیم که آخر آنها به –one یا –body ختم شود.مانند :

everybody/everyone, somebody/someone, anybody/anyone, nobody/no one

:مثال

.I would like to go somewhere this summer

.I won’t tell your secret to anyone

در اخر هم جدولی کلی از ضمایر در انگلیسی برایتان می گذاریم.

ضمایر در انگلیسی 2

مطالب مرتبط :

ضمایر در انگلیسی 1

گرامز زا قورت بده

دیدگاه ها بسته شده اند.