علایم فونتیک انگلیسی

فونتیک انگلیسی و علایم + نکات 📌 [آپدیت 2024]

فونتیک انگلیسی و علایم »»»» تلفظ درست در انگلیسی بسیار مهم است. برای کسانی که در حال یادگیری زبان دوم هستند تلفظ درست کلمات ممکن است سخت باشد و طول بکشد تا بتوانند کلمات را درست ادا کنند.

این کار نیازمند تمرین بسیار است. برای داشتن لهجه ای شبیه به کسانی که زبان مادریشان را یاد میگیرید و تلفظ درست را برای فهم راحت تر خواهید آموخت.

همچنین در ابتدا باید برای یادگیری هر لغت سعی کنید همزمان به تلفظ آن گوش دهید.

 

فونتیک انگلیسی و IPA چیست؟

در زبان انگلیسی برای راحت نشان دادن تلفظ کلمات و آشنایی با نحوه درست خواندن و علایم فونتیک (Phonetic Symbols) انگلیسی از سیستم IPA که مخفف (International Phonetic Alphabet) و به معنی الفبای صوتی یا آوایی بین المللی می باشد استفاده می شود.

در تمام دیکشنری ها حتما به چشمتان خورده که کنار هر کلمه و قبل از توضیح معنایی آن یک سری علایم آوایی وجود دارد که برای تلفظ آن کلمه می باشد.

اگر شما با این علایم آشنا باشید به راحتی میتوانید تلفظ درست کلمات را بخوانید و همچنین بعد مدتی دیگر نیاز به آن هم نخواهید داشت.

چیزی که باید بدانید این است که تلفظ کلمه ها در زبان انگلیسی کاملا حفظی هستند و هیچ قانون صد در صدی وجود ندارد که بگوید فلان حرف همیشه فلان صدا را دارد. در نتیجه چاره ای نیست که تلفظ‌ های انگلیسی زبانان را “تقلید کنیم”.

برای اینکه بیشتر با این موضوع آشنا شوید مثالی میزنیم:

در زبان فارسی که هر حرف یک صدا دارد و یک جور خوانده می شود در زبان انگلیسی اینجور نیست .حرف A را در نظر بگیرید در کلمه های call ،answer,change در هر کلمه آوایی متفاوت دارد.

در بعضی مواقع دو کلمه کنار هم یک آوا دارند مانند father یا حتی در بعضی کلمات حرفی خوانده نمی شود مانند where.

زبان انگلیسی 26 حرف دارد که این حروف بیش از 40 ترکیب آوایی دارند .که ۲۲ تای آن مربوط به حروف صدادار و ۲۵ تا مربوط به حروف بی صدا است.

علایم فونتیک انگلیسی
علایم فونتیک انگلیسی را می‌توانید در این جدول مشاهده کنید.

 

چطور از IPA استفاده نماییم؟

جدول مندلیوف شیمی را به خاطر دارید؟ در ظاهر شما تعدادی عناصر مختلف را می بینید که باید آن ها را حفظ کنید اما در واقع در این جدول روابط بین عناصر و اطلاعات دیگری نظیر تعداد الکترون، ترازهای انرژی و نوع عنصر در اختیار ما قرار می‌دهد.

جدول فونتیک انگلیسی هم به همین صورت می باشد که با یاد گرفتن ان می نوانبد تلفظ تمام کلمات را یاد بگیرید. نشانه‌های فونتیک زبان انگلیسی همیشه در بین دو خط مایل / …../ قرار می‌گیرند.

phoneme یا همان واج. واج ها واحدهای کوتاه صدا هستند که تلفظ خود را داشته و وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند می‌توانند صدایی ترکیبی تولید کنند. اگر برای هر واج یک نشانه تعریف کنیم، با قرار دادن نشانه‌ها کنار هم خواهیم توانست تلفظ صحیح یک کلمه را پیدا کنیم.

واج ها به دو دسته تقسیم می شوند : صدادار (Vowels) و بی‌صدا (Consonants) و در خصوص این علائم ممکن است با کلمه diphthongs نیز برخورد کنید؛ این کلمه برای ترکیبی از دو یا سه حرف واکه (مثل ) بکار می رود.

واج ها ممکن است با نشانه‌هایی شبیه به حروف انگلیسی نمایش داده شوند، اما در واقع تلفظشان هیچ ربطی به آنها ندارند. برای مثال، واج /e/ که صدای “اِ” می‌دهد ربطی به حرف e ندارد که ممکن است در کلمات گوناگون به شکل‌های مختلف تلفظ شود.

واج های صدادار (Vowels):

ʌ  / آ کوتاه / مثل: cup, luck

ɑ /آ کشیده / مثل : arm, father

æ /اَ /مثل:cat, black

e/ اِ کوتاه/ مثل: met, bed

ə/ بین اِ و اَ/ مثل: away, cinema

ɜ:r/ اِ کشیده/ مثل: turn, learn

ɪ/ ای کوتاه/ مثل: hit, sitting

i /ای کشیده/ مثل: see , heat

ɒ/ آ کشیده/ مثل: hot, rock

ɔ/ آ کشیده/  مثل: call,four

ʊ/ اُ کوتاه/  مثل: put, could

u/ او کشیده/ مثل: blue , food

aɪ/ آی/ مثل: five, eye

aʊ/  اَو/ مثل: now , out

əʊ(uk) , oʊ(us)/ اُو/ مثل: go , home

eər/ اِ کشیده/ مثل: where , air

eɪ/ اِی/ مثل: say , eight

ɪər /ای یِ/ مثل: near , here

ɔɪ/ اُی/ مثل: boy , join

ʊər/ یو اِ/ مثل: pure , tourist

 

واج های بی صدا (Consonants) :

b / ب/ مثل:  bad , lab

d/د/ مثل: did , lady

f /ف/مثل: find, if

g/ گ/ مثل: give, flag

h/ ح/ مثل: how, hello

j / ی/ مثل: yes, yellow

k/ک/مثل: cat, black

l /ل/ مثل: leg, little

m/ م/ مثل: man, lemon

n/ ن نوک زبانی/مثل: no, ten

ŋ/ ن انتهای زبان یا حلقی/ مثل: sing, finger

p/ پ/مثل: pet, map

r / ر/ مثل: red, try

s /س/مثل: sun, miss

ʃ/ ش/مثل: she, crash

t/ت/مثل: tea, table

tʃ /چ / مثل:  check, church

θ /ص چسبیده به دندان/ مثل: think, both

ð /ض چسبیده به دندان/ مثل: this, mother

v/ واو معمولی/ مثل: voice, five

w /واو لب غنچه ای/ مثل: wet, window

z/ ز معمولی/ مثل: zoo, lazy

ʒ/ژ/مثال:  pleasure, vision

dʒ/ ج/ مثل: just, large

 

علایم فونتیک انگلیسی

برای آخرین نکته خوب است که به این موضوع هم آگاهی داشته باشیم که دیکشنری های متفاوت از نشانه های فونتیکی گوناگون استفاده می‌نمایند و شکل تمامی نشانه ها امکان دارد که دقیقا به چیزی که در اینجا آورده ایم نباشد.

به هر روی تمامی دیکشنری یا لغت نامه ها، در ابتدا راهنمایی برای شما به جهت تلفظ صحیح دارند که با مراجعه به آنها آنچه که مورد نیاز است را خواهید یافت زیرا پس از مطالعه این مقاله نحوه کار نشانه های فونتیک انگلیسی را فرا گرفته‌اید.

 

جدول واج‌های صدا دار

فونتیک

UK

 فونتیکUS مثالus
ʌ

[آ کوتاه]
مشابه Bus / bʌs /
e[اِ کوتاه] ɛ
[اِ کوتاه]
Check /tʃek/
æ

[اَ]
مشابه Black /ˈblæk/
ə

[بین اِ و اَ]
مشابه Cinema /ˈsɪnəmə/
ɜ:r

[اِ کشیده]
ɜr[اِ کشیده] Learn /ˈlɜːrn/
ɪ

[ای کوتاه]
مشابه Hit /ˈhɪt/
i:

[ای کشیده]
i[ای کشیده] See /ˈsiː/
ɑ:[آ کشیده]  مشابه Father /ˈfɑːðər/
ɒ[آ کشیده] ɑ:[آ کشیده] Rock /ˈrɑːk/
ɔ:

[آ کشیده]
ɒ:[آ کشیده] Call /ˈkɒl/

ʊ

[اُ کوتاه]

مشابه Could /kʊd/
u:

[او کشیده]
u[او کشیده] Food /ˈfuːd/

[آی]
مشابه Eye /ɑɪ/

[اَاو]

مشابه Now /ˈnaʊ/
əʊ

[اُاو]
oʊ[اُاو] Home /hoʊm/
r[اِ کشیده] ɛr[اِ کشیده] Where /ˈwer/

[اِی]
مشابه Eight /ˈeɪt/

ɪər

[ای یِ]

ɪr[ای یِ] Here /hɪər/
ɔɪ

[اُی]
مشابه Join /ˌdʒɔɪn/
ʊər[یو اِ-او اِ] ʊr[یو اِ-او اِ] Tourist /ˈtʊrəst/

 

انواع حروف صدا دار در انگلیسی

1-صدا دار کوتاه – short vowels

واژه آوا مثال
KIT /ɪ/ myth, pretty, women
DRESS /ɛ/ bread, many, friend
TRAP, BATH /æ/ cat, man, Africa
STRUT /ʌ/ son, courage, blood
FOOT /ʊ/ took, good, put

 

2-صدا دار بلند- long vowels

واژه آوا مثال
FLEECE /iː/ sea, people, police
GOOSE /uː/ new, due, tuna
LOT, THOUGHT, PALM /ɑː/ watch, caught, half

 

3-صدا دار ترکیبی-diphthongs

واژه آوا مثال
PRICE /aɪ/ try, night, height
FACE /eɪ/ say, stain, freight
CHOICE /ɔɪ/ noise, loiter, boy
MOUTH /aʊ/ noun, cow, shower
GOAT /əʊ/ slow, toe, mauve

 

4- صدا دار r تاریخی-historical/r/

واژه آوا مثال
NEAR /ɪr/ clear, tear, beer
SQUARE /ɛr/ fair, chair, heir
NORTH /ɔr/ boar, four, chore
CURE /ʊr/ pure, ensure, couture
START /ɑr/ car, alarm, Arctic
NURSE /ɝ/ mercy, earth, word

 

5-صدا دار ضعیف-weak vowels

واژه آوا مثال
LETTER /ɚ/ feather, entered
COMMA /ə/ ninja, common, original

 

نحوه تلفظ حروف صدا دار

 

جدول واج های بی صدا

فونتیک

us

تلفظ فارسی مثال
/m/ صدای “م” more
/n/ صدای “ن” none
/ŋ/ صدای “ن” خفیف، بدون صدای “گ” sing
/p/ صدای “پ” pet
/b/ صدای “ب” bag
/t/ صدای “ت” talk
/d/ صدای “د” dog
/k/ صدای “ک” cat
/g/ صدای “گ” go
/f/ صدای “ف” fish
/v/ صدای “و” به شکلی که ما در فارسی تلفظ می‌کنیم. دندان‌های بالا به لب پایین می‌چسبند. vase
/w/ صدای “و” شبیه به شکلی که عرب‌ها تلفظ می‌کنند، یعنی با لب‌های غنچه شده what
/θ/ صدایی شبیه به “ث” که از میان نوک زبان و دندان‌های بالایی تولید می‌شود. thing
/ð/ صدایی شبیه به “ذ” عربی که از میان نوک زبان و دندان‌های بالایی تولید می‌شود. that
/s/ صدای “س” said
/z/ صدای “ز” prize
/ʃ/ صدای “ش” sharp
/ʒ/ صدای “ژ” pleasure
/h/ صدای “ه” hat
/tʃ/ صدای “چ” cheek
/dʒ/ صدای “ج” jaw
/j/ صدای “ی” (در بعضی از دیکشنری ها به شکل /y/ هم نوشته می‌شود yes

در  ادامه جدولی را در حوزه فونتیک انگلیسی با مثال‌های بیشتری آورده‌ایم تا بهتر بتوانید تفاوت بین فونتیک‌های صدا دار را با یکدیگر بیابید.

حرف آوا مثال
B [b] baby, best, buy, bring, blind, absent, about, number, labor, robber, tub
C [s][k] center, cellar, cigarette, cinema, agency, notice;cake, come, cucumber, clean, cry, scratch, act, panic
d [d] day, dear, die, door, duty, admire, hidden, lady, kind, ride, ended
f [f] fast, female, five, forest, fund, fry, flight, often, deaf, cuff
g [g][j] [zh] game, gap, get, go, gun, great, global, giggle, ago, begin, dog, egg;general, gin, giant, agent, suggest, Egypt, energy, huge, manage;

mirage, garage, beige, rouge

h [h][-] hair, help, history, home, hotel, hunt, behind, inherit;hour, honor, honest, heir, vehicle, Sarah
j [j] jam, Jane, jet, jelly, Jim, jingle, joke, John, June, just
k [k] Kate, kind, kill, kilogram, sky, blanket, break, take, look
l [l] late, let, live, alone, close, slim, please, old, nicely, table, file, all
m [m] make, men, mind, mother, must, my, common, summer, name, form, team
n [n] napkin, never, night, no, nuclear, funny, student, kindness, ton, sun
p [p] paper, person, pick, pour, public, repair, apple, keep, top, crisp
q (qu) [kw][k] quality, question, quite, quote, equal, require;unique, technique, antique, grotesque
r [r] rain, red, rise, brief, grow, scream, truck, arrive, hurry, turn, more, car
s [s][z] send, simple, song, system, street, lost, kiss, release;cause, present, reason, realism, advise, always, is, was
t [t] task, tell, time, tone, tune, hotel, attentive, student, boat, rest
v [v] vast, vein, vivid, voice, even, review, invest, give, move, active
w [w] wall, war, way, west, wind, word, would, swear, swim, twenty, twist
x [ks][gz] [z] exercise, exchange, expect, ex-wife, axis, fix, relax;exam, exact, executive, exert, exist, exit, exult;

Xenon, Xerox, xenophobia, xylophone

z [z][ts] zero, zoo, horizon, puzzle, crazy, organize, quiz, jazz;pizza, Mozart, Nazi, waltz

نکات مربوط به فنوتیک حروف بی صدا

 

نکات بسیار کاربردی در زمینه حروف صدا دار

[s] [z] [iz]
tapes [teips], streets [stri: ts], parks [pa:rks], chiefs [chi: fs], myths [miθs] ribs [ribz], kids [kidz], legs [legz], leaves [li:vz], clothes [klouðz], girls, games, cars, boys, pies [paiz], cows [kauz], cities [‘sitiz] pieces [‘pi:siz], roses [‘rouziz], prizes [‘praiziz], boxes [‘boksiz], coaches [‘kouchiz], bridges [‘brijiz], dishes [‘dishiz]
(he) grips [grips], writes [raits], takes [teiks], sniffs [snifs] (he) robs [robz], reads [ri:dz], digs [digz], saves [seivz], falls, plans, swims, offers, plays, cries, goes [gouz], copies [‘kopiz] (he) kisses [‘kisiz], loses [‘lu:ziz], relaxes, catches, judges, manages, flashes, washes, rouges
Pip’s [pips], Kate’s [keits], Mike’s [maiks], Jeff’s [jefs], Seth’s [seθs] Abe’s [eibz], Fred’s [fredz], Meg’s [megz], Olive’s [‘olivz], Ben’s [benz], Molly’s [‘moliz], Anna’s Chris’s [‘krisiz], Tess’s [‘tesiz], Rose’s [‘rouziz], Liz’s [‘liziz], Rex’s [‘reksiz], George’s [‘jo:rjiz]

 

[t] [d] [id]
stopped [stopt],liked [laikt],

coughed [ko:ft], crossed [cro:st], released [ri’li:st], reached [ri:cht], washed [wosht]

robbed [robd],saved [seivd],

seized [si:zd],

called [ko:ld],

planned,

occurred,

bathed [beiðd],

managed,

played,

tried,

Studied

wanted [‘wontid],hated [‘heitid],

counted [‘kauntid],

started,

needed [ni:did],

loaded [‘loudid], folded,

added

 

حروف صدا دار ترکیبی

حروف صدا مثال
Cc [ks][k] accent, accept, access, eccentric, accident;accommodate, account, accuse, occur, acclaim
chtch [ch] chain, check, chief, choose, teacher, much, church;kitchen, catch, match, watch, pitch, stretch
ch (Latin, Greek)ch (French) [k][sh] character, chemical, Chris, archive, mechanic, technical, ache;champagne, charlatan, chef, chic, machine, cache
Ck [k] black, pack, deck, kick, pick, cracker, pocket, rocket
Dge [j] bridge, edge, judge, knowledge, budget, badger
gh [g][f] [-] ghost, ghastly, Ghana, ghetto;cough, enough, rough, tough, laugh;

though, through, weigh, neighbor, bought, daughter

Gu [g][gw] guard, guess, guest, guide, guitar, dialogue;language, linguistics, Guatemala, Nicaragua
Ng [ŋ][ŋ]+[g] king, sing, singer, singing, bang, long, wrong, tongue;finger, anger, angry, longer, longest, single
Ph [f] phone, photograph, phrase, phenomenon, biography
Qu [kw][k] quality, question, quite, quote, equal, require;unique, technique, antique, grotesque
Sc [s][sk] science, scissors, scene, scent, scythe;scan, scandal, scare, score, Scotch, scuba
Sch [sk][sh] school, scholar, scheme, schedule;schnauzer, schedule
Sh [sh] share, she, shine, shoe, fish, cash, push, punish
Th [θ][ð] thank, thick, think, thought, thunder, author, breath, bath;this, that, then, though, father, brother, breathe, bathe
Wh [w][h] what, when, where, which, while, why, whale, wheel, white;who, whom, whose, whole
xh [ks][ks]+[h] [g]+[z] exhibition;exhumation, exhume, exhale;

exhaust, exhibit, exhilarate, exhort, exhume, exhale

 

bt, pt [t] doubt, debt, subtle; receipt, pterodactyl
kn, gn, pn [n] knee, knife, know; gnome, sign, foreign; pneumonia, pneumatic
mb, lm [m] lamb, climb, bomb, comb, tomb; calm, palm, salmon
ps [s] psalm, pseudonym, psychologist, psychiatrist
rh [r] rhapsody, rhetoric, rheumatism, rhythm, rhyme
wr [r] wrap, wreck, wrestle, wrinkle, wrist, write, wrong

 

منبع: ipachart

دیدگاه ها بسته شده اند.