قید ها در انگلیسی

قید ها در انگلیسی

قید ها در انگلیسی یکی از اجزا جمله هستند که با آن ها در گرامر را قورت بده آشنا شدیم که در این مقاله آلپیدا به طور کامل شما را با انها و جایگاهشان در جمله آشنا می کند .

همه کسانی که زبان انگلیسی را یاد می گیرند دوست دارند سلیس و روان صحبت کنند .برای اینکه شما بتوانید به راحتی به انگلیسی صحبت کنید لازم است گرامر و قواعد انگلیسی را خوب یاد بگیرید .

قید ها در انگلیسی جایگاه مهمی در جمله دارند و در مکالمات بسیار استفاده می شوند پس یادگیری ان ها کمک زیاد به بهتر شدن مکالمات و همچنین نگارش ما می کند .

در ابتدا به تعریفی کلی از قید می پردازیم .

قید ها (Adverb ) کلمه ها یا عبارت هایی هستند که یک کلمه دیگر مثل فعل ها ، صفات ، قید های دیگر ، یک جمله یا یک شبه جمله را توصیف میکنند اینکه که یک کار چطور انجام می شود، یا یک چیز چطور اتفاق می افتد.

در واقع قید ها در جمله اطلاعات بیشتری را از آن جمله و بیشتر فعل جمله به ما می دهند .قید ها معمولا نه همیشه از اضافه شدن ly به آخر صفت ها ساخته می شوند. رایج ترین قید ها در زمان انگلیسی  قید حالت (manner)، قید زمان (time)، قید تکرار (frequency)، قید مکان (place) و قید مقدار (degree)  می باشند .

 قید حالت (manner) :

این قید ها که برای پیدا کردنشان در جمله در پاسخ به سوال چطور یا چگونه میاید و می گوید که یک چیزی چطور اتفاق می افتد .مکان این قید ها معمولا بعد از فعل می باشند به جز قید های slowly، carefully یا carelessly  که می توانند قبل از فعل هم قرار بگیرند . قید های حالت مثل :loudly, quietly, well, angrily, badly

ساختار قید حالت در جمله :

قید حالت + فعل گذرا + مفعول مستقیم 

فعل ناگذر + قید حالت

Jeremy carefully placed the candles on the cake.

The audience laughed loudly at the comedian’s jokes.

.She slowly opened the window and reluctantly looked outside

.I speak five languages fluently

.The driver was seriously injured in the accident

قید زمان (time)

این قید در انگلیسی همان طور که از اسمش پیداست به زمان وقوع کاری و یا اینکه چه مدت کاری طول کشیده است ، در جمله اشاره دارد .برای اینکه این قید را در جمله پیدا کنیم از سوالاتی مثل when، How long و How Often  استفاده می کنیم که بر همین اساس می توانیم قید های زمان را به سه دسنه تقسیم کنیم .قید های زمان مثل : yesterday, today, recently, already, still

۱- قیدهایی که به سوال when (چه موقع؟ کِی؟) پاسخ می دهند »

They now live in the city center.

۲- قیدهایی که به سوال How Long (برای چه مدت؟) پاسخ می دهند.»

We’ve known each other for over a year.

۳- قیدهایی که به سوال How Often (هر چند وقت؟) پاسخ می دهند. »

He’s never been to Australia.

قید های زمان معمولا در انتهای جمله می ایند .

.It rained all day yesterday

I sometimes have to work late.

We’re meeting tomorrow evening.

I’m not feeling very well this morning.

در برخی موارد که می خواهیم به زمان وقوع کاری در جمله تاکید کنیم قید زمان را ذز ایتدای جمله می آوریم .

!Last week I went to the dentist for an annual check-up, and now my wisdom tooth is sore. What a hassle

قید تکرار (frequency)

این قید در جمله نشان دهنده تعداد دفعات انجام کاری می باشد .قید تکرار در جمله ای که تنها یک فعل دارد قبل از فعل می آید و در جملاتی که چند فعل دارند بعد از فعل کمکی و قبل از فعل اصلی قرار میگیرد همچنین اگر بخواهیم روی تعداد دفعات تکرار کار تاکید کنیم مانند قید های sometimes , usually , normally ،every day، each year یا twice a week  در ابتدای جمله نیز می آید .قید های تکرار مثل :always, usually, often, sometimes, never 

ساختار در جمله :

قید تکرار + فعل اصلی

فعل be + قید تکرار

فعل کمکی + قید تکرار+ فعل اصلی

قید تکرار(معین) _ شروع یا پایان جمله

قید تکرار(تعداد دفعات) + پایان جمله

 

.She always writes at night

.When the baby was young, they must have always stayed up all night

.Every day she comes to work late

Sometimes he goes to the movies

I go to my family home for Christmas every year.

.I hardly ever have time for breakfast

قید مکان (place)

این قید در جمله به جایی که عمل فعل در آن اتفاق می افتد اشاره می کند .این قید ها در جمله معمولا بعد از فعل اصلی قرار می گیرند .قید مکان می تواند جهت یا فاصله ها را هم نشان دهد جهت مثل :down – around – away – north – southeast و فاصله ها مثل  nearby – far away – miles apart همچنین قید مکان موقعیت یک چیز نسبت به چیز دیگری را هم نشان می دهد مثل : Below, between, above, behind

قیدهای مکان مثل :outside، around، nearby، everywhere، here یا there

Ross looked around but he couldn’t find the cat.

attend the meeting at my office.

did not go there with her because I must attend a meeting here.

The desk is in here.

قید مقدار (degree)

این قید در جمله به شدت عمل فعل در جمله اشاره می کند و در پاسخ به سوال چقدر؟ می آید .قید مقدار معمولا قبل از صفت، قید یا فعلی می آید و شدتشان را نشان می دهد .قید مقدار مثل : really, very, quite, extremely, absolutely

.I really want a new laptop

.He is too naive to be an effective politician

.I completely agree with you

.Maya looks extremely angry

Lucy really likes pancakes.

آلپیدا یک موسسه در زمینه آموزش خصوصی زبان های خارجی در خدمت شما دوست‌داران یادگیری زبان‌های خارجی بوده و با کادری مجرب شما را از شروع تا پایان یادگیری همراهی خواهد کرد. با ما در تماس باشید.

دیدگاه ها بسته شده اند.