مفعول در انگلیسی

مفعول در انگلیسی

ابتدا برای آشنایی با ساختار و قواعد کلی انگلیسی مقاله  (گرامر را قورت بده ) آلپیدا را مطالعه کنید .

Object یا مفعول در زبان انگلیسی بخشی از جمله است که شی یا شخصی ست که عملی روی آن انجام می شود به عبارتی عمل فعل روی آن انجام می شود .مفعول در زبان انگلیسی اغلب بعد از فاعل و فعل در جمله می آید.

 

به طور کلی مفعول در زبان انگلیسی به دو صورت می باشد : مفعول مستقیم و مفعول غیر مستقیم

خب حالا به توضیح هر کدام از این نوع مفعول ها می پردازیم .

مفعول مستقیم Direct object :

همانطور که از اسمش پیداست مفعول مستقیم عمل فعل جمله را به صورت مستقیم و بدون واسطه دریافت میکند .برای اینکه در جمله بتوانیم تشخیص اش دهیم در پاسخ به سوالات چه کسی را و چه چیزی را می آید .

مفعول مستقیم بعد فعل های معرفه می آید یعنی فعل هایی که حرکتی یا عملی را که مستلزم چیزی یا شخصی هستند  را دریافت کند.

He bought a book.
(.او یک کتاب را خرید)

او چه چیزی را خرید؟ پاسخ، کتاب است؛ بنابراین  a book که عمل خریدن را مستقیماً دریافت می‌کند مفعول مستقیم جمله است.

.Ali watches football every night

علی هر شب چه چیزی را نگاه می کند ؟ football مفعول جمله می باشد .

نکته مهم این است که باید دقت کنید تا مفعول مستقیم را با متمم فاعلی اشتباه نگیرید .متمم فاعلی اسم ، صفت , ضمیری می باشد که بعد از افعال ربطی  …,be, seem, appear, look, become, get آمده و معنای فاعل را کامل میکند .

باید توجه کنیم که تنها افعال حرکتی می توانند مفعول مستقیم داشته باشند و اگر فعل معین باشد، لغتی که به سوال ‘چه کسی’ یا ‘چه چیزی’ جواب دهد، متمم فاعل است .

. Ali was at the door 

در این جمله was فعل معین است و the door متمم فاعلی .

. Ali was happy to find a spare key

در این جمله was فعل معین است و علی چه چیری بود ؟ happy »»» متمم فاعلی .

دقت شود که در جمله هیچ وقت از ضمایر فاعلی به جای مفعول استفاده نکنید برای اینکه بخواهید به جای مفعول چیزه دیگری قرار دهید باید از ضمایر مفعولی استفاده کنید .

ضمایر مفعولی »»» ‘me’, ‘us’, ‘you’, ‘him’, ‘her’, ‘it’, ‘them

فاعل مفعول
I me
You you
He him
She her
It it
We us
They them
مفعول غیرمستقیم Indirect Object :

وقتی در جمله مفعول عمل فعل را با واسطه میگیرد و برای وجود مفعول غیرمستقیم باید مفعول مستقیم درجمله باشد .در واقع مفعول غیرمستقیم دریافت کننده مفعول مستقیم است .

برای پیدا کردن مفعول غیر مستقیم از پرسیدن این که مفعول مستقیم روی چه کسی یا چه چیزی انجام شده مثل به چه کسی؟ یا برای چه گسی ؟ و یا برای چه چیزی ؟ استفاده می کنیم .

.she is reading a story for his son

.I will post them the report tomorrow

ممکن است در جملات ابتدا مفعول مستقیم و بدنبال آن مفعول غیر مستقیم ذکر گردد. در اینصورت از to و for ماقبل مفعول غیر مستقیم استفاده می کنیم.

.I give him a pen »»» I give a pen to him

باید دقت شود که  گاهی اوقات بین مفعول مستقیم و مفعول غیر مستقیم یک حرف اضافه گذاشته می شود که در این حالت جای مفعول غیر مستقیم و مستقیم عوض می شود. که در این حالت به آن مفعول حرف اضافه هم می گویند .نکته مهم این است که حواستان باشد مفعول مستقیم را با مفعول حرف اضافه اشتباه نگیرید چون هر دو در پاسخ به سوال چه کسی را یا چه چیزی را می آیند با این تفاوت که مفعول حرف اضافه بعد از حرف اضافه می آید .

I gave Sara the bag => I gave the bag to Sara

she sent her father a letter => she sent a letter to her father

 

دیدگاه ها بسته شده اند.