کلمات پرسشی در انگلیسی

کلمات پرسشی در انگلیسی

کلمات پرسشی در انگلیسی یا Question words کلماتی هستند که با کمک آنها میتوانیم جملات را به حالت سوالی دراورده و  در مورد شخص، مکان، زمان، تعداد و يا مالک يک چيز بودن پرسش کنیم .

کلمات پرسشی در زبان فارسی عبارتند از : چرا ، چطور ، کجا ، چه ، چه موقع ، چه کسی ، چندتا

در زبان انگلیسی هم مثل زبان فارسی این کلمات در ابتدا جمله قرار می گیرد .سوال پرسیدن در انگلیسی بسیار مهم می باشد چون شما با آن می توانید بخش مهمی از مکالمات و مکاتبات خود را انجام دهید .

در زبان انگلیسی سوال پرسیدن به 2 شکل امکان پذیر می باشند : 1 ) wh question و 2 )  yes or no question

wh question در این نوع سوال پرسیدن در جواب از بله یا خیر استفاده نمی شود بلکه مجبوریم یه سری اطلاعات را در اختیار سوال کننده بگذاریم .در این حالت در ابتدا باید جمله خبری خود را به جمله پرسشی تبدبل کنیم یعنی جای فاعل و فعل کمکی را تغییر داده سپس قسمتی از جمله که قرار است سوال شود حذف می شود در اخر هم واژه پرسشی که بسته به نوع سوال متفاوت میباشد را در ابتدای جمله می‌آوریم.

مهم ترین کلمات پرسشی (wh question ) شامل :

What (چه چيزی؟/ چه کاره؟)                               How many (چند تا؟)

Where     (کجا؟)                                              Whose (مال چه کسی؟)

When (چه موقع؟)                                             Who (چه کسی؟)

How ( چگونه؟)                                                 What color (چه رنگی؟)

What time (چه ساعتی؟)                                   Why (چرا)

Which (کدام)

. آلپیدا در این مقاله شما را با این وازه های پرسشی آشنا میکند 

What (چی،چه) :

هنگامی که فاعل و مفعول غیر شخصی باشند و برای سوال کردن درباره چیزها از این کلمه استفاده می کنیم.

ساختار آن به این صورت است :

؟+ بقیه جمله  + فعل ساده + فاعل + فعل کمکی +What 

دو نوع سوال می توان بااین واژه سوالی پرسید :

سوال سازی با What فاعلی : زمانی که فاعل جمله یک شی باشد و                                                                                                               ما  آن را ندانیم که باید بعد از What فعل                                                                                                              بیاید. مثل :

? what is your name

 ?what is that\this

what is your job ?

what helped you ?

 سوال سازی با What مفعولی : زمانی که کننده کار یک انسان بوده و مفعول جمله یک شی است که ما نمی دانیم چیست .؟+ بقیه جمله  + فعل ساده + فاعل + فعل کمکی +What 

What is your favourite kind of ice-cream?

What did she buy last night?

What kind of student works?

What does he want ?

Why (چرا) :

برای پرسیدن درباره ی علت انجام کار بکار میرود وقتی می خواهیمم دلیل چیزی را بدانیم در واقع هنگامی که حالت و دلیل مورد سوال قرار بگیرد.

که  معمولاً در جواب سوال هایی که با کلمه ی پرسشی Why ساخته می شوند از Because به معنی چون استفاده می کنیم.

 Why are they always late?

Because they wake up late.

Why do we need a nanny ?

Because we aren’t home in the morning.

Why are you so late?

When (چه موقع) :

این کلمه پرسشی اشاره به  اشاره به زمان دارد میخواهیم بدانیم  زمان وقوع چیزی کی بوده است و در واقع قید زمان مورد سوال قرار می گیرد.

؟ +بقیه جمله+ فعل ساده + فاعل + فعل کمکی +When

When did you have breakfast?

When do you go to school ?

When is her birthday ?

Where (کجا) :

برای پرسیدن در مورد مکان چیزی یا کسی بکار می رود یعنی هنگامی که قید مکان مورد سوال قرار می گیرد.

؟ +بقیه جمله+ فعل ساده + فاعل + فعل کمکی +Where

Where do you live?

Where are my shoes?

Where is the station?

Where are you going?

Where are you from?

Which (کدام) :

کلمه ی پرسشی Which هنگامی که قراره است انتخابی صورت بگیرد استفاده میشود در واقع برای سوال کردن درباره انتخاب بین دو یا چند چیز و اسم + that, this, those, these  مورد سوال قرار بگیرد.

Which is the capital of Liberia? Monrovia or Greenville?

Which car do you like better – the red one or the blue one?

 ? Which day do you prefer for a meeting – today or tomorrow

Whose (مال چه کسی)

برای پرسش درباره ی مالکیت بکار می رود برای چه کسی است؛ هنگامی که صفات ملکی مورد سوال قرار بگیرد.

Whose + (جمله به حالت سوالی + اسم ملک (جمع/مفرد +  ?

Whose car is it?

 Whose speaker is it ?

What time   (چه ساعتی) :

 برای پرسیدن درباره ی زمان به کار میرود ، هنگامی که وقت و راس ساعت مورد سوال قرار می گیرد.

What time is it ?

What time do your son get up?

Who (چه کسی) :

کلمه ی پرسشی Who برای پرسش درباره ی انسان ها به کار میرود در واقع برای سوال کردن درباره انجام دهنده فعل.

دقت شود که  وقتی که “Who” از فاعل سوال می کند در جمله از فعل کمکی Do/Does استفاده نمی شود .

Who + فعل سوم شخص مفرد + …..?

Who studies English every day?

 Who is that girl ?

 Who is the best football player in the world؟

Who are your best friends  ?

اگر بعد از “who” فعل “to be” داشته باشيم می توانيم فعل را هم به صورت مفرد و هم بصورت جمع به کار ببريم.

Who is he?

Who are you?

How (چطور، چگونه)

این کلمه پرسشی اگر به تنهایی در جمله بیاید به معنی “چگونه” و “چطور” است و برای پرسیدن درباره ی حالت و چگونگیه کار  فعل بکار میرود همچنین این کلمه پرسشی می‌تواند با سایر قیدها همراه شود و کلمات پرسشی جدیدی بسازد .

  • how many (چندتا، چه تعداد)
  • how much (چقدر، چه مقدار)
  • how far (چقدر دور، چقدر فاصله)
  • how long (چه مدت)
  • how often (چند بار، هر چند وقت)
  • how many times (چند بار)
  • how old چند سال

How are you?

How do you play tennis ?

 How do you go to school?

بعد از How many باید اسم قابل شمارش (countable noun) رو در حالت جمع (Plural) استفاده کنیم.

How many friends do you have?

How many brothers do you have?

How much دقیقا برعکس How many است و باید از اسامی مفرد غیرقابل شمارش مثل money , milk, sugar, water,… استفاده کنیم.

 How much sugar do you add to you tea ?

How long can I stay in France as a tourist?

 How long do you stop in Qom?

How old are you?

جمع بندی کلمات پرسشی در انگلیسی

در این توضیحات آموزش آمده در اینجا ما به بررسی تمام موارد مرتبط با کلمات پرسشی در انگلیسی پرداختیم و ضمن بیان ساختار و روش درست به کار بردن هر کدام، تفاوت‌های هر کدام از این کلمات با کلمات مشابه نیز شرح نمودیم. ساختار و کلیت مشترک که برای تعداد زیادی از کلمات پرسشی در انگلیسی استفاده می‌شود به شما عزیزان معرفی شد و کلمات پرسشی که از این ساختار پیروی می‌کنند نیز به صورت کامل و با مثال معرفی گردیدند. در هر مورد، استثناهایی نیز وجود دارند که از ساختار واحد ساخت سوال پیروی نمی‌نمایند که هر یک با ذکر دلایل توضیح داده شده‌اند.

در انتها به این نکته می‌توان تاکید کرد که کلمات پرسشی علاوه بر جملات پرسشی، می‌توانند در جملات غیر پرسشی نیز به کار رفته و دو کاربرد برای این دست از کلمات در نظر گرفتیم. یکی از آنها در بیان تعجب و دیگری در جمله‌واره‌ها کاربردی می‌باشد. در جدول زیر، خلاصه‌ای از انواع کلمات پرسشی در انگلیسی به را همراه با نمونه مثال می‌توانید ببینید.

معنی مثال کلمه پرسشی
چه کسی را دیدی؟ Who did you see? Who
چه کسی لیوان/ شیشه را شکست؟ Who broke the glass? Who
این کتابمتعلق به چه کسی است؟ Whose book is it? Whose
به چه کسی می‌توانم اعتماد کنم؟ Whom can I trust to? Whom
معنی مثال کلمه پرسشی
چه زمانی اتوبوس بعدی می‌رسد؟ When does the next bus arrive? When
نمایش چه ساعتی شروع خواهد شد؟ What time will the show start? What time
چقدر در این کشور زندگی کرده اید؟ How long have you lived in this country? How long
خانواده ات را چند وقت یک بار ملاقات میکنی؟ How often do you visit your family? How often
معنی مثال کلمه پرسشی
داخل کلاس چند صندلی قرار دارد؟ How many chairs are there in this room? How many
چقدر نمک در غذا هست؟ How much salt is there in the food? How much
معنی مثال کلمه پرسشی
بانک کجا هست؟ Where is the bank? Where
چه مسافتی تا سینما است؟ How far is the cinema? How far
معنی مثال کلمه پرسشی
امروز چه روزیست؟ What day is it today? What
رنگ مورد علاقه ات چیست؟ What is your favorite color? What
آن‌ها چه رنگ هستند؟ What color are they? What color
او پیراهن چه رنگی دوست دارد؟ What color shirt does he like? What color
از کدام موزه بازدید کردی؟ Which museums did you visit? Which
معنی مثال کلمه پرسشی
فیلم چطور بود؟ How was the film? How
تو چرا ناراحت هستی؟ Why are you sad? Why

دیدگاه ها بسته شده اند.