آب و هوا در انگلیسی

آب و هوا در انگلیسی

یکی از پرکاربردترین و پرتکرار ترین مکالامات روزمره ما درباره آب و هوا می باشد که در زبان انگلیسی هم بسیار رایج و مهم می باشد .دو عبارت مهم که درما با آنها تعریف میشود، درجه سلسیوس (Celsius) و درجه فارنهایت (Fahrenheit) است که درجه حرارت را نشان م ...