آموزش لغات کتاب 504 درس آخر

آموزش لغات کتاب 504 درس آخر

مکالمات و جملات  در هر زبانی، از لغاتی تشکیل شده که بر اساس قواعد خاص و با ترتیب مشخصی کنار هم قرار می گیرند و با آهنگ و تلفظ مناسب، بیان می‌شوند. در نتیجه بخش مهمی از مکالمات هر زبان، لغات هستند. دایره لغات شما هر چه بیشتر باشد شما در سایر مهارت های ...