آموزش لغات کتاب 504 درس دهم

آموزش لغات کتاب 504 درس دهم

یکی از راه های اندازه گیری مقدار دانش شما از یک زبان تعداد حدودی کلماتی است که میدانید، برای مثال آیا شنیده اید که برای فهمیدن معنای بیشتر متن های انگلیسی دانستن 2900 کلمه کافی می باشد؟ حتما شما هم نام کتاب 504 لغت ضروری برای تافل را شنیده اید. ای ...