آموزش لغات کتاب 504 درس یازدهم

آموزش لغات کتاب 504 درس یازدهم

برای یادگیری لغات جدید یکی از بهترین راه ها بسیار خواندن و گوش کردن می باشد. یک راه خوب برای یادگیری لغات جدید در زبان انگلیسی این است که این کار را به روش طبیعی انجام دهید یعنی با خواندن و گوش دادن زیاد به زبان انگلیسی این کار را انجام دهید .اگر شم ...