اسامی در زبان انگلیسی

اسامی در زبان انگلیسی

یکی از بخش های مهم گرامر در زبان انگلیسی مبحث اسامی می باشد . اسامی در زبان انگلیسی به چند بخش تقسیم میشود که شامل : اسم خاص (proper noun) اسم عام (common noun) اسم ذات (concrete noun)  اسم انتزاعی (abstract noun) اسم قابل شمارش (cou ...