افعال دو قسمتی در انگلیسی

افعال دو قسمتی در انگلیسی

افعال دو قسمتی در انگلیسی دسته ای از افعال هستن که به انها افعال عبارتی Phrasal Verbs هم گویند و این افعال از دو قسمت ساخته شده اند . یک قسمت فعل و قسمت دیگر میتواند حرف اضافه یا قید باشد . افعال دو قسمتی یا عبارتی به دو دسته جداشدنی و جدا نشدنی ت ...