انگلیسی با انیمیشن 6 Big hero

انگلیسی با انیمیشن 6 Big hero

برای فراگیری هر زبانی راه های بسیاری وجود دارد که هر یک به اندازه خود مفید می باشد و تکمیل کننده این یادگیری هستند . یکی از این راه که علاوه بر جذاب بودن یادگیری را هم راحت تر می کند و همچنین باعث می شود چیز هایی که یاد می گیریم از ذهنمان نرود و د ...