باید ها در انگلیسی

باید ها در انگلیسی

در مکالمات گاهی باید اجبار به انجام کاری را نشان دهیم یا کسی را ملزم کنیم تا کاری را انجام دهد. در زبان انگلیسی ما افعال کمکی داریم که با آوردن انها در جمله التزام و یا اجبار را نشان می دهیم که فرق هر فعل با دیگری در تاکید و شدت آن می باشد . فعل ه ...