بیان احساسات در انگلیسی

بیان احساسات در انگلیسی

یکی از مباحث مهم و پرکاربرد در مکالمات ما که شاید بخش زیادی از ان را به خود اختصاص دهد بیان احساسات می باشد . با یاد گرفتن اصطلاحات مختلف برای بیان احساسات مکالمه شما بهبود میابد چرا که برای بیان من خوشحال هستم به جای I’m happy از هیجان فریاد کشید ...