بیان احساسات در انگلیسی

بیان احساسات در انگلیسی

یکی از مباحث مهم و پرکاربرد در مکالمات ما که شاید بخش زیادی از ان را به خود اختصاص دهد بیان احساسات می باشد .با یاد گرفتن اصطلاحات مختلف برای بیان احساسات مکالمه شما بهبود میابد چرا که برای بیان من خوشحال هستم به جای I’m happy از هیجان فریاد کشید ...