تعریف و تمجید در زبان انگلیسی

تعریف و تمجید در زبان انگلیسی

جملات تعریف و تمجید در زبان انگلیسی و در مکالمات ما بسیار کاربردی هستند و استفاده زیادی دارند. در مکالمات برای تعریف کردن از کار یا شخصیت کسی می توان از این جملات استفاده کرد: Good job! کارت خوب بود Well done! خوب انجام دادی Fantastic! خارق ...