تفاوت بین see look watch

تفاوت بین see look watch

یکی از چیز هایی که زبان آموزان زبان انگلیسی را در هنگام یادگیری زبان ممکن است گیج کند کلماتی هستند که مختلف اند ولی یک معنی را می دهند . تفاوت بین see look watch یکی از این کلمات می باشند که معنی هر سه در ظاهر دیدن می باشد اما کاربرد آنها و نحوه ا ...