تفاوت yet و already

yet و already تفاوت آنها

در زبان انگلیسی هنگامی که قصد داریم در مورد رویدادی صحبت کنیم که در گذشته ای نامعلوم رخ داده است از زمان حال کامل استفاده می کنیم . (مقاله زمان ها در انگلیسی را بخوانید تا با زمان ها به طور کامل آشنا شوید .) می دانیم که در زمان حال کامل، زمان کار ...