توصیف خانه خود به انگلیسی

توصیف خانه خود به انگلیسی

همه ما وقتی خانه جدیدی میگیریم آن را برای دیگران توصیف می کنیم . آلپیدا توصیف خانه خود به انگلیسی را در این پست به شما یاد می دهد . بعد از خواندن این پست شما می توانید به راحتی خانه خود یا شخص دیگری را توصیف کنید . لغات مربوط به توصیف خانه خود به ...