جملات شرطی نوع دوم

جملات شرطی نوع دوم

همه چیز را درباره جملات شرطی نوع دوم بدانید! جملات شرطی، جملاتی هستند که در انها شرطی وجود دارد که برای به وقوع پیوستن کاری لازم است ابتدا آن شرط انجام پذیرد . در زبان انگلیسی در ساختار جملات شرطی از if به معنی اگر استفاده می شود که نشان دهند ...