جملات شرطی نوع سوم

جملات شرطی نوع سوم

جملات شرطی ، جملاتی هستند که در انها شرطی وجود دارد که برای به وقوع پیوستن کاری لازم است ابتدا آن شرط انجام پذیرد .در زبان انگلیسی در ساختار جملات شرطی از if به معنی اگر استفاده می شود که نشان دهنده همان شرط برای انجام کاری می باشد . جملات شرطی ت ...