حروف ترکیبی در انگلیسی

حروف ترکیبی در انگلیسی

حروف ترکیبی در انگلیسی : حروف ترکیبی در انگلیسی یا همان " دایگراف " چیست؟ برای تلفظ  آوای کلمات ، در هر زبانی یکسری استثناء ها وجود دارد که زبان انگلیسی نیز از آن مجزا نیست .digraph : به حروف ترکیبی در انگلیسی که شامل ترکیب دو یا بیش از دو حر ...