Tree

داستان کوتاه اگر درخت ها حرف میزدند

در این پست آلپیدا داستان کوتاه اگر درخت ها حرف میزدند را برای شما زبان آموزان عزیز گذاشته است که برای سطح  Advanced مناسب می باشد. داستان کوتاه اگر درخت ها حرف میزدند: If trees could speak : Humans do not see trees. They walk by us every day. They ...