راه های متفاوت سلام کردن در انگلیسی

راه های متفاوت سلام کردن در انگلیسی

در زبان انگلیسی شما می نوانید به جای hi یا hello که سلام کردن به روش متداول هستند از کلمات یا عبارات دیگری برای بهتر شدن مکالماتتان استفاده کنید.آلپیدا در این پست  راه های متفاوت سلام کردن در انگلیسی را به شما یاد میدهد تا با استفاده از انها مکال ...