راه های متفاوت سلام کردن در انگلیسی

راه های متفاوت سلام کردن در انگلیسی

راه های متفاوت سلام کردن در انگلیسی و همچنین احوال پرسی کردن جز راه‌هایی است که شما به سادگی می‌توانید به راحتی تسلط خود را به زبان انگلیسی نشان دهید. در زبان انگلیسی شما می نوانید به جای hi یا hello که سلام کردن به روش متداول هستند از کلمات یا عب ...