رنگ ها در انگلیسی

رنگ ها در انگلیسی

یکی از مباحثی که در زبان انگلیسی باید یادبگیرید رنگ ها می باشد که در مکالمات برای توصیف چیزها کاربرد دارد . برای نشان دادن تیره یا روشن بودن رنگ به انها کلمات dark (تیره) و light (روشن) استفاده می شود همچنین وقتی میخواهیم بگوییم متمایل رنگی بودن در ا ...