اختصارات در زبان چت

اختصارات زبان چت در زبان انگلیسی

از کلمات اختصاری انگلیسی در زبان چت چه می‌دانید؟ بهترین کاربرد زبان برای رساندن مفهوم، استفاده از جملات کامل به همراهی فعل، فاعل و مفعول است. هرچه جمله کاملتر باشد، مفاهیم بیشتر و کاملتر منتقل می‌شوند. ولی این روش همیشه کاربرد ندارد. هرگز نمی‌توان در ...