زمان آینده در انگلیسی

زمان آینده در انگلیسی

زمان آینده در انگلیسی همانطور که در زمان ها در انگلیسی به آن اشاره کردیم از چهار قسمت آینده ساده ، آینده استمراری ، آینده کامل و آینده کامل استمراری تشکیل می شود . آلپیدا در این مقاله شما را به طور کامل با آنها آشنا می کند . زمان آینده ساده Simple ...