زمان آینده در گدشته در زبان انگلیسی

زمان آینده در گذشته در زبان انگلیسی

زمان آینده در گذشته در زبان انگلیسی جز زمان های فرعی به شمار می آید و به عنوان یک زمان غیراصلی شناخته می‌شود و به خودی‌خود ساختار تعریف شده‌ای ندارد که از 4 بخش آینده ساده در گذشته ، آینده استمراری در گذشته ، آینده کامل در گذشته و آینده کامل استمراری ...