زمان ها در انگلیسی

زمان ها در انگلیسی

در هر جمله ای که ما در گفتار یا نوشتار خود استفاده میکنیم زمان وقوع فعل آن جمله مشخص می باشد که در زبان انگلیسی یادگیری زمان افعال بسیار مهم می باشد . زمان ها در انگلیسی از 12 زمان اصلی و 4 زمان فرعی که برگرفته از زمان اصلی می باشند تشکیل شده است. ...