احوال پرسی آلمانی

احوال پرسی آلمانی

سلام و احوال پرسی آلمانی (German greetings) به چند طریق می توان سلام و احوال پرسی آلمانی کرد؟ ساده ترین روش برای سلام کردن در زبان آلمانی که در هر موقعیتی می توان آن را بکار برد، گفتن «Hallo» است. Hallo ، به معنای همان سلام در زبان فارسی است و آ ...