شغل ها در انگلیسی

شغل ها در انگلیسی

یکی از قسمت های پرکاربرد که برای مکالمات در زبان انگلیسی بسیار استفاده می شود شغل ها در انگلیسی می باشد . در ابتدای مکالمات ما معمولا برای معرفی خود به دیگران شغلی که داریم یا حرفه هایی را که بلد هستیم میگوییم و یا از دیگران درباره شغلشان میپرسیم ...