شیرینی ها و دسرها در زبان انگلیسی

شیرینی ها و دسرها در زبان انگلیسی

شما با یادگیری شیرینی ها و دسرها در زبان انگلیسی دایره لغات زبان انگلیسی خود را بهبود می‌بخشید. نباید این موضوع را فراموش کرد که غذا، که شیرینی ها و دسرها هم جز آن حساب می‌شوند، بخش مهمی از زندگی ما انسان ها را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل لغات و کل ...