صفات اخلاقی در انگلیسی

صفات اخلاقی در انگلیسی

صفات اخلاقی یا Moral characteristics دز زبان انگلیسی صفت هایی هستند که برای نشان دادن شخصیت افراد به کار می روند. که به آنها صفات توصیفی افراد هم می گویند ؛ این صفات ممکن است مثبت یا منفی باشند . دانستن صفات اخلاقی در انگلیسی و آشنایی با آن ها ...