صفت ها در انگلیسی

صفت ها در انگلیسی

یکی از چیز هایی که به نوشته یا گفته های ما روح میدهد یا ان ها را قشنگ تر میکند توصیف کردن میباشد . برای توصیف یک چیزی ما از صفت ها در جمله استفاده میکنیم. در واقع صفت ها در انگلیسی کلماتی هستند که اسم ها را بیشتر و بهتر توضیح میدهند. صفت یا adject ...