ضمایر ملکی در زبان آلمانی

ضمایر ملکی در زبان آلمانی

شناخت ضمایر ملکی در زبان آلمانی و به طور کلی تسلط به دستور زبان آلمانی یکی از الزامات زبان آموز می باشد. ضمایر ملکی در مکالمات و جمله سازی روزمره بسیار کاربرد دارد. قطعا میدانید که ضمایر ملکی کلماتی هستند که مالکیت نسب به یک اسم را نشان میدهند ...

ضمایر در انگلیسی 2

ضمایر در انگلیسی 1

ضمایر در زبان انگلیسی کلماتی هستند که در جمله جایگزین اسم میشوند و ما از آنها وقتی استفاده میکنیم که بخواهیم درباره اشخاص یا اشیا توضیح دهیم . ضمایر به چند دسته تقسیم می شوند : ضمایر فاعلی ضمایر مفعولی ضمایر ملکی ضمایر نسبی ضمایر ...