ضمایر در انگلیسی 2

ضمایر در انگلیسی 2

ابتدا مقاله ضمایر در انگلیسی 1 آلپیدا را بخوانید .... گفتیم ضمایر در زبان انگلیسی کلماتی هستند که در جمله جایگزین اسم میشوند و ما از آنها وقتی استفاده میکنیم که بخواهیم درباره اشخاص یا اشیا توضیح دهیم . ضمایر نسبی Relative Pronouns :  ضمایر نسبی ...