ضمایر در زبان ترکی

ضمایر در زبان ترکی

یکی از بخش مهم در هر زبانی ضمایر می باشد که برای هر زبان آموزی که تازه شروع به یادگیری آن زبان کرده از واجبات است . ضمایر کلماتی هستند که در جمله به جای اسم مینشینند تا از تکرار اسم ها در جمله جلوگیری کنند . در این مطلب شما را با ضمایر در ترکی ...