ضمایر انعکاسی در زبان آلمانی

ضمایر انعکاسی در زبان آلمانی

ضمایر انعکاسی در زبان آلمانی (reflexivpronomen) ، ضمایری هستند که در نقش مفعول، مجدد به فاعل جمله اشاره می کنند. مثال: Ich sehe mich im Spiegel ترجمه: من خودم را در آینه می بینم. کابرد ضمایر انعکاسی در زبان آلمانی همانطور که در تعریف ضمایر ان ...

ضمایر در زبان آلمانی

ضمایر در زبان آلمانی

ضمایر در زبان آلمانی کلماتی هستند که در جمله جایگزین اسم میشوند و ما از آنها وقتی استفاده میکنیم که بخواهیم درباره اشخاص یا اشیا توضیح دهیم . ضمایر در زبان آلمانی به سه دسته تقسیم می شوند: ضمایر شخصی فاعلی ضمایر شخصی مفعولی مستقیم (Akkusativ ...