ضمایر در زبان فرانسه

ضمایر در زبان فرانسه

ضمیر یا Pronoun کلمه ‌ای است که می‌تواند جایگزین گروه اسمی شود همچنین ضمیر شخصی، ضمیری است که تنها به کار می‌رود و معنی مستقل دارد. در این پست ضمایر در زبان فرانسه را برایتان آوردیم که میتوان گفت در یادگیری قواعد هر زبانی یکی از اولین مباحثی است که ب ...