ضمایر ملکی در زبان آلمانی

ضمایر ملکی در زبان آلمانی

شناخت ضمایر ملکی در زبان آلمانی و به طور کلی تسلط به دستور زبان آلمانی یکی از الزامات زبان آموز می باشد. ضمایر ملکی در مکالمات و جمله سازی روزمره بسیار کاربرد دارد. قطعا میدانید که ضمایر ملکی کلماتی هستند که مالکیت نسب به یک اسم را نشان میدهند ...