عبارات تعجبی در انگلیسی

جمله های تعجبی در زبان انگلیسی

جمله های تعجبی در انگلیسی یا exclamatory sentence جملاتی هستندکه در انها تحسین و یا تعجب از مطلبی بیان می شود.  در این جملات هیجان یا احساسات (خشم، شادی، ترس… ) یک شخص بیان میشود . یک جمله تعجبی با علامت تعجب (!) تمام می شود. جمله های تعجبی ، از ج ...