فعل وجهی may و Might

فعل وجهی may و Might

ذر زبان انگلیسی فعل های وجهی افعالی هستند که با فعل اصلی می آیند . فعل may و Might جزو افعال مدال هستند که فعل کمکی بوده و فعل اصلی با انها ساده می آیند . برای نشان دادن توصیه‌ها، پیش‌بینی‌‌ها، حدس‌ها ، تقاضاها، پیشنهادها ، توانایی‌ها، الزامات، ...