قید ها در انگلیسی

قید ها در انگلیسی

قید ها در انگلیسی یکی از اجزا جمله هستند که با آن ها در گرامر را قورت بده آشنا شدیم که در این مقاله آلپیدا به طور کامل شما را با انها و جایگاهشان در جمله آشنا می کند . همه کسانی که زبان انگلیسی را یاد می گیرند دوست دارند سلیس و روان صحبت کنند .برا ...