لغات مربوط به تلفن به زبان انگلیسی

لغات مربوط به تلفن به زبان انگلیسی

تعداد زیادی از افراد هستند که در شغل و کار خود نیاز دارند که با تلفن به انگلیسی صحبت کنند یا خیلی از افراد که تازه به کشور دیگری برای زندگی یا کار رفته اند به مکالمات تلفنی بر میخورند که باید بلد باشند چگونه در پشت تلفن صحبت کنند و همچنین لغات مربوط ...