لغات مربوط به صنایع دستی به زبان انگلیسی

لغات مربوط به صنایع دستی به زبان انگلیسی

در مکالمات انگلیسی هنگامی که می خواهید خودتان را توصیف کنید و درباره علایقتان حرف بزنید یکی از مواردی که میتوانید مطرح کنید، درباره علاقه تان به هنر و صنایع دستی که دوست دارید یا انجام می دهید می باشد. در این پست لغات مربوط به صنایع دستی به زبان ا ...